Načítám...
Vytvořte si účet a získejte velkoobchodní ceny | Registrovat

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
DOLCZE TRADITIONAL MANUFACTURING S.R.O.
(AB DIAMONDS)

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti DOLCZE traditional manufacturing s.r.o., IČO: 014 51 596, se sídlem na adrese Praha 1 Nové město, Klimentská 1974/20, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 206604 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „AB DIAMONDS“ nebo „Prodávající“), upravují práva a povinnosti Prodávajícího a třetích stran (dále jen „Kupující“) vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále také společně jako „Smluvní strany“) na základě kupních smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.abdiamonds.cz, a to zejména stanovení podmínek koupě zboží, dodání zboží, platebních podmínek a poskytování dalších souvisejících služeb, a právní vztahy vznikající v souvislosti s jednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím, jehož cílem je uzavření takové kupní smlouvy (dále jen „VOP“).

1.2. Zbožím se pro účely těchto VOP rozumí drahokam (diamant) a polodrahokam nabízený Prodávajícím v katalogu produktů, hotový šperk nabízený Prodávajícím v katalogu a/nebo šperk vyrobený Prodávajícím, případně i ve spolupráci s dalšími výrobci, na zakázku pro Kupujícího dle jeho přání (společně dále jako „Zboží“).

1.3. Kupujícím je buď spotřebitel, nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání vstupuje do smluvního vztahu s Prodávajícím. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo jiným způsobem za účelem dosažení zisku. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s AB DIAMONDS považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

1.4. Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, Reklamačním řádem, Pravidly GDPR (podmínky ochrany osobních údajů), a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky.

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. K vytvoření Objednávky dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané zboží či službu do košíku a odešle objednávku. Než Kupující závazně potvrdí Objednávku, může měnit jak požadované plnění v košíku, tak způsob dopravy i způsob úhrady. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl/zvolil a seznámit se s aktuálním zněním VOP včetně Reklamačního řádu.

2.2. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením Objednávky vytvořené Kupujícím ze strany AB DIAMONDS; za případné chyby při přenosu dat AB DIAMONDS nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy AB DIAMONDS neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný e-mail.

2.3. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

2.4. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně VOP). Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn odmítnout obchod s Kupujícím i bez udání důvodu.

2.5. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi AB DIAMONDS a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému AB DIAMONDS či pochybení personálu AB DIAMONDS. V takovém případě je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž AB DIAMONDS Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:
• cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);
• u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je Prodávající oprávněn požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Katalog zboží na internetových stránkách www.abdiamonds.cz obsahuje informace o Zboží včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně i bez daně z přidané hodnoty a včetně všech souvisejících poplatků. Prodávající je oprávněn ceny Zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

3.2. Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu nad rámec ceny Zboží náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.3. Odesláním Objednávky Kupující potvrzuje souhlas s cenou za objednané Zboží a úhradou přepravních nákladů spojených s balením a dodáním Zboží na určenou adresu.

3.4. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit po odeslání objednávky.

3.5. Kupující kupní cenu uhradí prostřednictvím platebních metod nabízených v košíku při vyplňování Objednávky, a to nejpozději k okamžiku převzetí Zboží. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

3.6. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví AB DIAMONDS, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

3.7. Prodávající může po Kupujícím požadovat uhrazení zálohy, zejména (nikoli však pouze) v případech, kdy je Zboží vyráběno na zakázku. Údaj o výši zálohy a její splatnosti se uvede v Objednávce nebo jej Prodávající zašle Kupujícímu společně s potvrzením Objednávky. Smluvní strany souhlasí, že byla-li dohodnuta záloha, není Prodávající povinen započít s výrobou či úpravou objednaného Zboží dříve, než bude záloha zaplacena a dále, že pokud dojde k pozdnímu zaplacení zálohy, prodlužuje se o dobu tohoto zpoždění lhůta pro výrobu, úpravu a dodání Zboží. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud Kupující nezaplatí zálohu ve stanovené výši a včas, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy kdykoli odstoupit, a to odesláním oznámení o odstoupení Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce, případně na jeho korespondenční adresu uvedenou v Objednávce.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

4.2. AB DIAMONDS si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

4.3. AB DIAMONDS Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží v souladu se smlouvou.

4.4. Má-li AB DIAMONDS zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci; AB DIAMONDS odevzdá zboží Kupujícímu – spotřebiteli v okamžiku, kdy mu zboží předá dopravce.

4.5. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

4.6. Zboží si Kupující vyzvedne buď osobně u Prodávajícího či jeho obchodního zástupce určeného v Objednávce, nebo mu bude dodáno na adresu, kterou Kupující uvede v Objednávce. Je-li Prodávající povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen zboží při dodání převzít.

4.7. Předpokládané datum dodání Zboží bude uvedeno v Objednávce nebo ho sdělí Prodávající Kupujícímu v e-mailovém potvrzení Objednávky podle článku 2.2 těchto VOP s tím, že lhůta pro dodání Zboží běží ode dne zaplacení kupní ceny, nebo zálohy, byla-li dohodnuta, na účet Prodávajícího.

4.8. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s náhradním způsobem doručení.

4.9. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se Kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání Zboží.

4.10. V případě, kdy je Zboží dopravováno prostřednictvím dopravce, je Kupující povinen při převzetí Zboží zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, se kterým sepíše příslušný protokol. Kupující je zároveň povinen neúplnou nebo poškozenou zásilku neprodleně oznámit Prodávajícímu. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od dopravce převzít.

4.11. Pro průkaznost poškození zboží a případné další nároky Kupujícího z titulu reklamace zboží, v případě, kdy je Zboží dopravováno prostřednictvím dopravce, je Prodávající oprávněn vyžadovat průkazný audiovizuální záznam z otevírání zásilky Kupujícím. Je v zájmu Kupujícího si tento záznam pořídit. Při osobním převzetí zboží v provozovně Kupujícího není audiovizuální záznam nutný, a obě strany si navzájem potvrdí zda je zboží bez vad. Osobním převzetím Kupující potvrzuje, že převzaté zboží plně odpovídá Objednávce a jeho parametrům uvedeným v certifikátu vydanému ke zboží.

4.12. Kupující je povinen Zboží prohlédnout ihned při jeho převzetí a seznámit se před jeho prvním použitím s návodem k užití Zboží, je-li ke Zboží dodáván.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Práva a povinnosti Smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

5.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu zejména za to, že v době, kdy na Kupujícího přechází nebezpečí škody na věci: (i) má Zboží takové vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal v katalogu, (ii) se Zboží hodí ke stanovenému účelu, (iii) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze (iv) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Je-li Kupujícímu dodáno vadné Zboží, a došlo tak k podstatnému porušení smlouvy, má Kupující právo (i) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, (ii) na odstranění vady opravou věci, (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (iv) odstoupit od smlouvy.

5.4. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy, viz níže.

5.5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

5.6. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na své náklady věc původně dodanou.

5.7. Neoznámí-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

5.8. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjisti, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po odevzdání věci.

5.9. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, které se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 měsíců od převzetí. Ustanovení tohoto článku se neužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

5.10. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5.11. V případě odstoupení od smlouvy Kupujícím v souladu s těmito VOP a platným Reklamačním řádem, bude-li zboží vraceno doručovací službou, je zásilku, kterou bude zboží zasíláno zpět Prodávajícímu Kupující povinen pojistit na částku rovnající se kupní ceně zboží nebo vyšší. V případě, že Kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc korun českých). S vrácením kupní ceny za zboží Prodávající vyčká do té doby, než vrácené zboží od Kupujícího obdrží a zkontroluje. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu. Ve lhůtě deseti (10) dnů od obdržení vráceného zboží Kupujícím dle těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.12. Další práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností Prodávajícího za vady a způsob uplatnění nároků z vadného plnění Kupujícím upravuje Reklamační řád Prodávajícího.

6. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PŘI KOUPI ZBOŽÍ SPOTŘEBITELEM

6.1. V případě, kdy je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má Kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1. Občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů Zboží, nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.

6.2. AB DIAMONDS Kupujícímu spotřebiteli sděluje, že
  a. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od AB DIAMONDS, a to ihned po zadání objednávky Kupujícím. Pouze tak je schopen garantovat dostupnost daného zboží;
  b. ceny zboží a služeb jsou na webu www.abdiamonds.cz uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;
  c. Kupující spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
      i. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží; nebo
      ii. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla AB DIAMONDS, na e-mailovou adresu info@abdiamonds.cz, případně sdělit osobně v jakékoliv prodejně AB DIAMONDS
  d. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
     i. o poskytování služeb, které AB DIAMONDS poskytl s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
     ii. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli AB DIAMONDS a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
     iii. o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu; resp. je zboží Prodávajícím takto zajištěno u subdodavatele na základě specifické objednávky kupujícího;
     iv. o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
     v. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  e. v případě odstoupení od smlouvy nese Kupující spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží AB DIAMONDS, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
  f. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

6.3. Aby mohlo být ze strany Prodávajícího v případě odstoupení od smlouvy přijato Zboží zpět, nesmí být nikterak poškozeno, nebo jevit známky používání či opotřebení. Kupující bere na vědomí, že pokud je zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nevzniká kupujícímu nárok na odstoupení od smlouvy a takové zboží nelze vrátit. V případě, že Prodávající prohlídkou vráceného zboží zjistí jeho poškození, opotřebení či alespoň částečné spotřebování, vrátí zboží Kupujícímu, na náklady Kupujícího, popř. vyrozumí Kupujícího, kde a jakým způsobem si může zboží vyzvednout. Prodávající současně informuje Kupujícího o tom, že mu nárok na odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci nevznikl

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen vrátit neporušené Zboží v původním stavu Prodávajícímu.

6.5. V případě, kdy Kupující odstoupí dle předchozích odstavců od kupní smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nedohodnou-li se jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí, a Prodávající se ujistí, že se jedná o zboží dodané dle dané kupní smlouvy.

6.6. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že nelze ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) Občanského zákoníku mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, tj. zejména Zboží vyrobeného na zakázku, nebo takto zajištěno u subdodavatele na základě specifické objednávky kupujícího.

7. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

7.1. Není-li v Objednávce uvedeno něco jiného nebo neurčí-li Prodávající jinak, je Kupující oprávněn a povinen používat pro veškerou komunikaci týkající se kupní smlouvy podle těchto VOP a jejího plnění následující kontaktní údaje Prodávajícího: DOLCZE traditional manufacturing s.r.o. (AB DIAMONDS) sídlo: Klimentská 1974/20, Nové Město, 110 00 Praha 1 e-mail: info@abdiamonds.cz

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. V souvislosti s plněním smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází ze strany Prodávajícího ke zpracování osobních údajů uvedených za tímto účelem Kupujícím na Objednávce, příp. jiným způsobem. Osobní údaje jsou pro tento účel uloženy a zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci práv a povinností plynoucích ze smlouvy, včetně práv a povinností plynoucích z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží.

8.2. V případě, kdy Kupující v Objednávce, nebo jiným způsobem, potvrdí Prodávajícímu svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na zvolené kontaktní údaje, dochází ze strany Prodávajícího též ke zpracování těchto osobních údajů pro účely marketingu, zasílání nabídek výrobků a služeb Prodávajícího. Tento souhlas se uděluje na dobu 5 let.

8.3. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení, jakož i poskytnutí dotčených osobních údajů, je dobrovolné a lze jej kdykoli odvolat, a to po kliknutí na odkaz uvedený v každém obchodním sdělení a následným potvrzením této volby, nebo prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu Prodávajícího info@abdiamonds.cz.

8.4. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně Prodávajícím. Prodávající neposkytne ani jinak nezpřístupní osobní údaje třetí osobě s výjimkou obchodních zástupců, kteří přímo vyřizují objednávku Kupujícího.

8.5. Kupující má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům. V případě, že Kupující zjistí nebo se domnívá, že Prodávající zpracovává osobních údaje v rozporu s ochranou jeho osobního a soukromého života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), má právo požádat Prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jakož i právo se v případě porušení svých práv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající má rovněž právo na výmaz osobních údajů, na jejich omezené zpracování a na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, jsou-li splněny podmínky dané právními předpisy.

8.6. Nakládání s osobními údaji probíhá ze strany Prodávajícího plně v souladu s platnými právními předpisy. Při zpracování osobních údajů je kladen velký důraz na jejich technické i organizační zabezpečení.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. V případě, kdy bude smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené VOP Občanským zákoníkem.

9.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny výhradně podle práva České republiky (s vyloučením kolizních norem) a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

9.3. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, včetně sporu souvisejícího s vyřízením reklamace dle reklamačního řádu Prodávajícího, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem na adrese Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, e-mail adr@coi.cz. Související informace lze nalézt na adrese www.adr.coi.cz.

9.4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány Prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně Prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

9.5. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.9.2021. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace